Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego Monikę Tadewicz w ramach działalności gospodarczej pod adresem https://craftly.pl/
Sprzedającym jest Craftly Monika Tadewicz, 87-162 Lubicz Dolny, Rogówko 10a, nr telefonu: +48517569844, adres e-mail: sklep@craftly.pl, posiadającej nr NIP 8792498390. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą.
Sprzedający zwany jest także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą:
tel: 517 569 844
poczta elektroniczna: sklep@craftly.com
Adres: Monika Tadewicz, 87-162 Lubicz Dolny, Rogówko 10a

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). W przypadku osoby, która ukończyła lat 13, a nie ma ukończonych lat 18-tu, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

3. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. W przypadku, gdy niektóre z Zamówionych Towarów nie będą dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedającego.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy Craftly (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.craftly.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.craftly.pl,
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
2. Sklep internetowy Craftly prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Craftly są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Craftly są cenami brutto.
2. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach (tj. rozmiar, kolor, długość itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takich przypadkach ostateczne ceny konkretnych opcji są widoczne w momencie wyboru danego wariantu, a także w momencie dodawania towaru do koszyka oraz realizacji zamówienia.
3. Sklep internetowy Craftly zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe. Przy czym zmiany takie nie będą naruszały praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego przed dokonaniem ww. zmian.
4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub mailowo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną są możliwe wyłącznie w godzinach 10:00 do 18:00
6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i wybierze zamawiane towary lub usługi, sposób dostawy spośród dostępnych oraz poda adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona ewentualna faktura (mogą to być różne adresy) oraz wybierze sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie.
7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon lub faktura lub wymienione Sprzedający wysyła drogą mailową. .
8. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą mailową lub telefoniczną. Jeżeli Sprzedającemu nie uda się skontaktować z Kupującym, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
9. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
10. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień. W tym celu Kupujący powinien nadać indywidualny login oraz hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za wszelkie negatywne skutki przekazania przez Kupującego swojego hasła osobom trzecim.
12. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia:
a) w przypadku wyboru płatności przelewem – w momencie wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego opłaty za zamówienie
b) w przypadku wyboru płatności kartą lub za pośrednictwem szybkich płatności online – w momencie dokonania zamówienia.
13. Zamówienia realizowane są w godzinach 10:00-18:00

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej: Poczta Polska, InPost, DHL, DPD, UPS, Pocztex oraz inne.
3. Przesyłka zostanie dostarczona zgodnie z terminem podanym przy każdej opcji dostawy widocznym podczas realizacji zamówienia na stronie Serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy . Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub szybkich płatności online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas niezbędny do zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze) oraz dostarczenie przesyłki przez przewoźnika. Produkty bez wskazanego terminu dostawy, z możliwością zakupu, należy uważać za dostępne w magazynie Sprzedającego.
4. Kupujący zostanie obciążony kosztami dostawy (wysyłki), określonymi w Cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący w każdej chwili może zapoznać się z Cennikiem wchodząc na podstronę Sklepu „Wysyłka”.

§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiony zostanie paragon, rachunek na żądanie Klienta.
2.Płatności za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem systemu płatności Bluemedia lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, w przypadku niektórych rodzajów asortymentu, poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Nie należy przyjmować przesyłki, jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub plomby (taśmy) są zerwane. W takiej sytuacji należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Prawa Klienta do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie stosuje się w przypadku umów, w których kwota do zapłaty nie przekracza 50zł.

2. Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dniu od daty zawarcia umowy. Termin ten liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał zakupioną rzecz. Aby dokonać zwrotu należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej. Opłatę za ewentualną przesyłkę oświadczenia odstąpienia od umowy ponosi Klient.

3. Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie jest tym samym wymagane, aby towar odesłano wraz z powyższym oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy. Craftly Monika Tadewicz, Rogówko 10a, 87-162 Lubicz.

7. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty przez Sprzedającego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie on kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na wskazany w Oświadczeniu rachunek bankowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki .

10. W przypadku Faktury – Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystawia fakturę korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. W ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania faktury korygującej, Sprzedający dokona zwrotu środków na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. W przypadku zamówienia pliku cyfrowego, klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i nie przysługuje zwrot środków opłaconych na rzecz zamówienia pliku cyfrowego.

§ 8 Procedura reklamacji

PODSTAWA PRAWNA – RĘKOJMIA

1. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Aby złożyć reklamację należy przesłać reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, można skorzystać z formularza umieszczonego na Stronie Sklepu.

3. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi Klient może żądać naprawienia towaru lub wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

4. W przypadku wyboru przez Klienta roszczenia związanego z usunięciem wady lub wymianą towaru na wolny od wad Sprzedający ma prawo odmówić spełnienia żądania kupującego, pod warunkiem że wybór dokonany przez kupującego jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń.

5. Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny możliwe jest wtedy, gdy Klient nie może żądać skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów). Uprawnienia te obowiązują także w przypadku, gdy towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany lub Sprzedający nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu ze strony Klienta oraz gdy naprawa lub wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności.

6. Sprzedający ustosunkuje się do roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych. Ustosunkowanie się do reklamacji to poinformowanie Klienta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu.

7. W przypadku uznania reklamacji Kupującemu należy się zwrot kosztów przesyłki reklamowanego towaru oraz pisma reklamacyjnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta . Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu, obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
5. Data opublikowania regulaminu 23.10.2021r.

Shopping Cart