Regulamin Kurs

[vc_row css=”.vc_custom_1487937424598{padding-top: 65px !important;padding-bottom: 60px !important;background-image: url(http://all4home.elated-themes.com/wp-content/uploads/2017/02/About-Me-Background-2.jpg?id=4889) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_row_inner row_content_width=”grid” content_text_aligment=”center”][vc_column_inner width=”2/3″ offset=”vc_col-sm-offset-2″][eltdf_section_title position=”center” title_tag=”h1″ title_separator=”yes” title=”Regulamin”][vc_column_text]Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU KURSU PODSTAWY SZYDEŁKOWANIA, NA STRONIE WWW.CRAFTLY.PL

 • 1 Informacje wstępne, przedmiot Umowy dane kontaktowe Sprzedawcy 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu Kursu Podstawy Szydełkowania poprzez stronę internetową www.craftly.pl. Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Poprzez dostęp do Kursu rozumie się utworzenie Konta umożliwiającego odbycie Kursu na Platformie Szkoleniowej dla Kupującego.
 2. Dokonanie Rejestracji na Platformę Szkoleniowej i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 • 2 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Organizator Kursu – Monika Tadewicz, Rogówko 10a, 87-162 Lubicz, prowadzi nierejestrowaną działalność.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu kursu za pośrednictwem Platformy szkoleniowej.
 4. Uczestnik Kursu – osoba uczestnicząca w kursie, np. Kupujący lub pracownik Kupującego.
 5. Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 6. Kurs – jedno z kursów, do których zakup dostępu oferowany jest na Stronie Internetowej.
 7. Platforma Szkoleniowa – jest systemem informatycznym, który za pomocą Strony Internetowej umożliwia dostęp Uczestnikom Kursu do zasobów edukacyjnych. Głównym zadaniem platformy jest przekazanie wiedzy z wybranej dziedziny i zakresu materiału. Dostęp do niej jest chroniony hasłem i wymaga zalogowania się przy użyciu identyfikatora zwanego loginem. Platforma dostępna jest przez Internet i działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 8. Konto – konto, które zakłada Kupujący Uczestnikowi Kursu na Stronie Internetowej w celu uzyskania dostępu do kursu i jego zakupu.
 9. Strona Internetowa – strona internetowa www.craftly.pl
 10. Umowa – zakup dostępu do kursu.
 11. Strona – tu: strona Umowy, czyli Organizator Kursu i Kupujący.
 12. Rejestracja Uczestnika Kursu – proces którego celem jest uzyskanie pełnego dostępu do zawartości Platformy Szkoleniowej i materiałów w nim zawartych.

Podczas Rejestracji Kupujący:

 1. a) zakłada Konto Uczestnikowi Kursu podając następujące informacje: – identyfikator Uczestnika Kursu – hasło: ciąg znaków znanych tylko Uczestnikowi Kursu, które będą używane podczas logowania. Uczestnik Kursu ma możliwość zmiany hasła w systemie. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków w tym: co najmniej 1 małą literę, co najmniej: 1 dużą literę, co najmniej 1 niestandardowy znak lub co najmniej 1 cyfrę. – Imię i Nazwisko Uczestnika Kursu – aktywne konto e-mail służące do potwierdzenia Konta oraz powiadomień w zakresie zakupów kursów.
 • 3 Warunki techniczne
 1. Do korzystania z zawartości Platformy Szkoleniowej niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.
 2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania kursu wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze osobistym w postaci: a) włączonymi obsługą JavaScript i plików Cookies.
 • 4 Zamówienie i zakup Szkolenia
 1. Umowa zawierana jest między Kupującym a Organizatorem Kursu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi:
 3. a) jeżeli wcześniej tego nie czynił – dokonać Rejestracji Uczestnika Kursu na Stronie Internetowej w celu uzyskania dostępu do Kursu, tj. utworzyć Konto zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej podając: login, adres email na w celu wysyłania korespondencji
 4. b) w przypadku posiadania Konta, po zalogowaniu, wybrać kurs, który chce zakupić,
 5. c) dokonać wyboru sposobu płatności spośród narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej,
 6. d) opłacić Kurs.
 7. Wszystkie ceny Kursów podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 8. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Kursu oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 9. Płatności można dokonać za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej.
 10. a) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
 11. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) droga mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Kursu.
 12. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora Kursu potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty przez operatora płatności, potwierdzenie to wysyłane jest również do Kupującego.
 13. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Kursu dla określonego Konta Uczestnika Kursu. Uczestnik Kursu po zalogowaniu się na swoje Konto ma dostęp do wykupionych Kursów poprzez zakładkę „Moje kursy”.
 14. Wykupiony Kurs będzie aktywny przez okres wskazany w opisie Kursu od dnia przekazania Kupującemu informacji o zaksięgowaniu jego wpłaty, co umożliwi Kupującemu korzystanie w tym czasie z Platformy Szkoleniowej.
 15. Kurs ważny bezterminowo oznacza, że Uczestnik ma do niego dostęp tak długo jak długo będzie istniała platforma w ramach serwisu craftly.pl
 • 5 Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z polskim prawem, jeżeli Kupujący, który zakupi produkt jako osoba fizyczna (konsument), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie może on jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy korzystanie z zamówionych usług zostało rozpoczęte.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Kursu
  Uczestnikowi.
  3. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • 6 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia należy zgłaszać, na adres e-mail: sklep@craftly.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Kupującego;
 4. b) określenie przedmiotu reklamacji;
 5. c) tytuł Kursu i identyfikator transakcji płatniczej;
 6. d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
 7. e) datę zawarcia Umowy;
 8. f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.
 9. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Kursu, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Kupującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 10. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
 • 7 Dane osobowe
 1. Składając zamówienie Kupujący oraz Uczestnik Kursu wyrażają zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Organizatora Kursu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Kursu. Podanie Danych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Organizatora.
 2. Administratorem Danych jest Organizator Kursu .
 3. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Kupujący mają prawo wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania. 5. Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 • 8 Ochrona prawnoautorska

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Kupującym przez Organizatora Kursu są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora Kursu.

 • 9 Odpowiedzialność
 1. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Kursu.
 2. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub inne osoby.
 3. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 4. Niezależnie od powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie, Organizator Kursu w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Kupujących oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Kursu, nawet jeśli Organizator Kursu został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.
 5. Organizator Kursu nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Uczestnika Kursu w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego lub Uczestnika Kursu przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 • 10 Rozwiązanie Umowy

Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Kurs został udostępniony Kupującemu przez Organizatora Kursu.


 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Kupującego obowiązuje przy wykonywaniu Umowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Kupujący ma prawo do usunięcia utworzonego dla niego konta w każdym czasie. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Kursu.
 4. Kursy prezentowane na Stronie Internetowej sklep@craftly.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik nr 1

Polityka ochrony prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.craftly.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 • 1Informacje podstawowe.

Właścicielem serwisu www.craftly.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Monika Tadewicz, prowadząca nierejestrowaną działalność.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@craftly.pl

 • 2  Zasady przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 • 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania.

Twoje dane będziemy przetwarzać:

1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

2) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

 • 4  Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte.

2) jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia.

3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony.

 • 5 Powierzanie przetwarzania danych osobowych 

Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
1)  LH.PL Sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
2) Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail;
3) zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.

 • 6  Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.

 • 7 Prawa użytkowników.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych oraz
2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo wniesienia sprzeciwu,
5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

 • 8 Pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

Cechy plików cookies:
1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2) pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
3) tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
4) pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies

Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 • 9 Formuła zakupowa Twisto 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych Santander Consumer Bank z siedzibą w Warszawie w związku z

świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)Santander Bank Polska

b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Wzór niniejszej polityki prywatności pochodzi ze strony https://sardynkibiznesu.pl/pp.
Wejdź, sprawdź i pobierz wzór dla swojej firmy lub bloga.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Shopping Cart